Thiết kế nhà dân giá rẻ
TT 27/2009/TT-BXD

Hướng dẫn và quản lý chât lượng công trình xây dựng

bé x©y dùng

 
 
 

 


Sè: 27/2009/TT-BXD

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

 
 
 


Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009

 

th«ng t­Ư

H­íng dÉn mét sè néi dung vÒ Qu¶n lý chÊt lư­îng c«ng tr×nh x©y dùng

 
 
 

 

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 17/2008/N§-CP ngµy 04/02/2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 12/02/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (d­íi ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh 12/2009/N§-CP);

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng (d­ưíi ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP);

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 49/2008/N§-CP ngµy 18/4/2008 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt l­ượng c«ng tr×nh x©y dùng (d­ưíi ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh 49/2008/N§-CP);

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 78/2007/N§-CP ngµy 01/5/2007 cña ChÝnh phñ vÒ ®Çu t­ư theo h×nh thøc Hîp ®ång X©y dùng-Kinh doanh-ChuyÓn giao, Hîp ®ång X©y dùng-ChuyÓn giao-Kinh doanh, Hîp ®ång X©y dùng-ChuyÓn giao (d­ưíi ®©y viÕt  lµ NghÞ ®Þnh 78/2007/N§-CP),

Bé X©y dùng h­ưíng dÉn thi hµnh mét sè néi dung vÒ qu¶n lý chÊt l­ượng c«ng tr×nh x©y dùng nh­ sau:

 

Ch­ư¬ng I

Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bé vµ ñy  ban nh©n d©n cÊp tØnh

vÒ qu¶n lý  chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 37 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP

 

§iÒu 1. Tr¸ch nhiÖm thèng nhÊt qu¶n lý Nhµ n­ứơcc vÒ chÊt lượng c«ng tr×nh x©y dùng cña Bé X©y dùng

1. Ban hµnh vµ h­ưíng dÉn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chÊt l­ưîng c«ng tr×nh x©y dùng.

2. KiÓm tra, ®«n ®èc c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ chÊt l­ưîng c«ng tr×nh x©y dùng cña c¸c Bé, Ngµnh, c¸c ®Þa ph­ư¬ng; kiÓm tra sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chÊt lượng c«ng tr×nh x©y dùng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n khi cÇn thiÕt; kiÕn nghÞ vµ xö lý c¸c vi ph¹m vÒ chÊt l­ưîng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

3. H­ưíng dÉn, tæ chøc hoÆc chØ ®Þnh tæ chøc t­ư vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thùc hiÖn viÖc gi¸m ®Þnh chÊt l­ưîng, gi¸m ®Þnh sù cè c«ng tr×nh x©y dùng theo ®Ò nghÞ cña c¸c ®Þa ph­ư¬ng, c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, Ngµnh hoÆc theo yªu cÇu cña Thñ t­ưíng ChÝnh phñ.

4. Tæng hîp, b¸o c¸o Thñ t­ưíng ChÝnh phñ t×nh h×nh chÊt l­ưîng vµ qu¶n lý chÊt l­ưîng c«ng tr×nh x©y dùng trªn ph¹m vi c¶ nư­íc h»ng n¨m vµ ®ét xuÊt khi cã yªu cÇu.

Côc Gi¸m ®Þnh Nhµ n­ưíc vÒ chÊt l­ưîng c«ng tr×nh x©y dùng gióp Bé tr­ưởng Bé X©y dùng thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm trªn.

§iÒu 2. Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chÊt l­ưîng c«ng tr×nh x©y dùng cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé

1. C¸c Bé qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh bao gåm Bé C«ng th­ư¬ng, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Giao th«ng VËn t¶i phèi hîp víi Bé X©y dùng trong viÖc qu¶n lý chÊt lư­îng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh trong ph¹m vi c¶ nư­íc.

2. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé víi t­ư c¸ch lµ ng­ưêi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ư cã tr¸ch nhiÖm chñ ®éng kiÓm tra vµ phèi hîp víi ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh kiÓm tra sù tu©n thñ quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chÊt lư­îng c«ng tr×nh x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh do m×nh qu¶n lý ®­ưîc x©y dùng trªn ®Þa bµn c¸c tØnh.

3. H»ng n¨m tæng hîp, b¸o c¸o Bé X©y dùng t×nh h×nh chÊt l­ưîng vµ qu¶n lý chÊt l­ưîng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng do Bé, c¬ quan ngang Bé qu¶n lý ®Þnh kú tr­ưíc ngµy 15 th¸ng 6 (®èi víi b¸o c¸o 6 th¸ng), tr­ưíc ngµy 15 th¸ng 12 (®èi víi b¸o c¸o n¨m) theo mÉu t¹i Phô lôc 1 cña Th«ng tư­ nµy.

§iÒu 3. Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ n­ưíc vÒ chÊt l­ưîng c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Þa bµn cña ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh

1. H­íng dÉn triÓn khai thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chÊt l­ưîng c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Þa bµn;

2. H­íng dÉn, kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng cña c¸c Së, ñy ban nh©n d©n cÊp huyÖn, x·. KiÓm tra sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chÊt l­ưîng c«ng tr×nh x©y dùng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n khi cÇn thiÕt; xö lý c¸c vi ph¹m vÒ chÊt l­ưîng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

3. H­ưíng dÉn, tæ chøc hoÆc chØ ®Þnh tæ chøc t­ư vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thùc hiÖn viÖc gi¸m ®Þnh chÊt lư­îng, gi¸m ®Þnh sù cè c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Þa bµn.

 4. Tæng hîp, b¸o c¸o Bé X©y dùng h»ng n¨m vÒ t×nh h×nh chÊt l­ưîng vµ qu¶n lý chÊt l­ượng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Þa bµn ®Þnh kú tr­ưíc ngµy 15 th¸ng 6 (®èi víi b¸o c¸o 6 th¸ng), tr­íc  ngµy 15 th¸ng 12 (®èi  víi  b¸o  c¸o  n¨m) vµ b¸o  c¸o  ®ét xuÊt khi cã yªu cÇu theo mÉu t¹i Phô lôc 2 cña Th«ng t­ nµy.

5. Ph©n c«ng, ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng cho c¸c Së, Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn, x· theo h­íng dÉn t¹i Th«ng t­ liªn tÞch Bé X©y dùng vµ Bé Néi vô sè 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngµy 16/12/2008 “H­íng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn vµ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Uû ban nh©n d©n cÊp x· vÒ c¸c lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n­íc thuéc ngµnh x©y dùng”.

 

Ch­¬ng II

nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña chñ ®Çu t­ trong qu¶n lý

chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

 

§iÒu 4. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña chñ ®Çu t­ trong tr­êng hîp trùc tiÕp qu¶n lý hoÆc thuª t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n

Chñ ®Çu t­ cã nhiÖm vô tæ chøc qu¶n lý toµn diÖn chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng kÓ tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ dù ¸n, thùc hiÖn dù ¸n ®Õn khi nghiÖm thu bµn giao ®­a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông b¶o ®¶m chÊt l­îng, hiÖu qu¶ vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng, NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP, NghÞ ®Þnh sè 49/2008/N§-CP vµ NghÞ ®Þnh 12/2009/N§-CP, bao gåm:

  1. Lùa chän c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu cña Ch­¬ng IV cña NghÞ ®Þnh 12/2009/N§-CP vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cã liªn quan ®Ó kh¶o s¸t x©y dùng, lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng, lËp thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, thÝ nghiÖm, kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng vµ c¸c c«ng viÖc t­ vÊn x©y dùng kh¸c. KhuyÕn khÝch chñ ®Çu t­ lùa chän c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch tham gia thiÕt kÕ, thi c«ng, qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm x©y dùng ®¹t chÊt l­îng cao.

Chñ ®Çu t­ ®­îc tù thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nªu trªn nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan.

  2. Qu¶n lý chÊt l­îng kh¶o s¸t x©y dùng vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, bao gåm:

  a) Phª duyÖt nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng vµ ph­¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng, kÓ c¶ khi bæ sung nhiÖm vô kh¶o s¸t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6, §iÒu 7 vµ §iÒu 9 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP;

b) Gi¸m s¸t, nghiÖm thu c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP;

c) NghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP vµ kho¶n 2 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh 49/2008/N§-CP.

d) Tù lËp hoÆc thuª c¸c tæ chøc, c¸ nh©n t­ vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ®Ó lËp nhiÖm vô thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®èi víi c«ng tr×nh ph¶i lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng vµ b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i  ®iÓm  b  kho¶n 2 §iÒu 57

cña LuËt X©y dùng.

®) Tæ chøc thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 NghÞ ®Þnh 12/2009/N§-CP.

e) NghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP vµ kho¶n 3 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh 49/2008/N§-CP.

3. Qu¶n lý chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh

a) Tæ chøc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng  tr×nh  theo  néi  dung  quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 21 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP.

b) Tæ chøc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh vÒ chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn phßng chèng ch¸y næ; an toµn m«i tr­êng; an toµn vËn hµnh, sö dông c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn, chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc ®èi víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng khi x¶y ra sù cè cã thÓ g©y th¶m häa vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng khi cã yªu cÇu.

c) Tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng theo c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 23, §iÒu 24, §iÒu 25 vµ §iÒu 26 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP. 

4. Yªu cÇu nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng thùc hiÖn b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm cña m×nh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 29 vµ §iÒu 30 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP;

5. L­u tr÷ hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 18 cña Th«ng t­ nµy vµ göi l­u tr÷ nhµ n­íc ®èi víi hå s¬ thiÕt kÕ, b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

6. B¸o c¸o c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng theo ph©n cÊp t¹i ®Þa ph­¬ng vÒ t×nh h×nh chÊt l­îng vµ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ®Þnh kú tr­íc ngµy 15 th¸ng 6 (®èi víi b¸o c¸o 6 th¸ng) vµ tr­íc ngµy 15 th¸ng 12 (®èi víi b¸o c¸o n¨m) h»ng n¨m, b¸o c¸o ®ét xuÊt khi cã yªu cÇu theo mÉu t¹i Phô lôc 3 cña Th«ng t­ nµy; b¸o c¸o sù cè c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 35 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP.

7. Chñ ®Çu t­ cã thÓ ñy quyÒn cho ban qu¶n lý dù ¸n (trong tr­êng hîp trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n) hoÆc t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n (trong tr­êng hîp thuª t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n), thùc hiÖn mét, mét sè hoÆc toµn bé c¸c c«ng viÖc tõ kho¶n 1 ®Õn kho¶n 6 §iÒu nµy.

Trong tr­êng hîp ñy quyÒn cho ban qu¶n lý dù ¸n th× chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, kiÓm tra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn cña ban qu¶n lý dù ¸n. Ban qu¶n lý dù ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chñ ®Çu t­ vµ ph¸p luËt theo nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®­îc chñ ®Çu t­ ñy quyÒn.

 Trong tr­êng hîp thuª t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n, chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, ®«n ®èc, theo dâi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång cña t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n. T­ vÊn qu¶n lý dù ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chñ ®Çu t­ vµ ph¸p luËt vÒ thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®ång.

  §iÒu 5. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña chñ ®Çu t­ trong tr­êng hîp ¸p dông h×nh thøc tæng thÇu lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, thiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (h×nh thøc tæng thÇu ch×a kho¸ trao tay)

  Tr­êng hîp nµy chñ ®Çu t­ kh«ng trùc tiÕp qu¶n lý viÖc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ nh­ng ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau:

1. Phª duyÖt nhiÖm vô thiÕt kÕ do tæng thÇu lËp.

2. KiÓm tra ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña nhµ thÇu so víi hå s¬ dù thÇu.

3. Phª duyÖt tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ thêi ®iÓm nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng;

4. TiÕp nhËn hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh, tæ chøc kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng nÕu thÊy cÇn thiÕt lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh.

5. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c khi cÇn thiÕt ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh nh­ng ph¶i ®­îc ghi trong hîp ®ång x©y dùng víi tæng thÇu.

6. NghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 26 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP.

7. Yªu cÇu tæng thÇu tù qu¶n lý chÊt l­îng c«ng t¸c kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ngoµi c¸c viÖc chñ ®Çu t­ ®· thùc hiÖn nªu tõ kho¶n 1 ®Õn kho¶n 6 ®iÒu nµy.

§iÒu 6. NhiÖm vô cña chñ ®Çu t­ trong tr­êng hîp ¸p dông hîp ®ång X©y dùng-Kinh doanh-ChuyÓn giao (BOT), Hîp ®ång X©y dùng-ChuyÓn giao-Kinh doanh (BTO), Hîp ®ång X©y dùng-ChuyÓn giao (BT)

1. Doanh nghiÖp dù ¸n (Nhµ ®Çu t­) thùc hiÖn toµn bé nhiÖm vô qu¶n lý chÊt l­îng cña chñ ®Çu t­  theo quy ®Þnh nªu t¹i §iÒu 4 vµ §iÒu 5 cña Th«ng t­ nµy.

2. C¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn nhiÖm vô:

a) Gi¸m s¸t, kiÓm tra thiÕt kÕ kü thuËt do Doanh nghiÖp dù ¸n lËp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh;

b) Tæ chøc gi¸m ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c h­ h¹i (nÕu cã) vµ yªu cÇu Doanh nghiÖp dù ¸n thùc hiÖn viÖc söa ch÷a, b¶o tr× c«ng tr×nh theo quy ®Þnh.

c) ChØ nhËn chuyÓn giao khi c«ng tr×nh vµ c¸c thiÕt bÞ, tµi s¶n liªn quan ®Õn viÖc vËn hµnh c«ng tr×nh ®· ®­îc b¶o d­ìng, söa ch÷a nh­ ®· tho¶ thuËn trong Hîp ®ång dù ¸n.

d) Phèi hîp víi Nhµ ®Çu t­ lËp hå s¬ bµn giao c«ng tr×nh lµm c¨n cø ph¸p lý cho viÖc chuyÓn giao c«ng tr×nh.

3. NhiÖm vô cña Doanh nghiÖp dù ¸n vµ cña C¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn trong viÖc qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh râ trong trong Hîp ®ång dù ¸n ®­îc ký gi÷a C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vµ Nhµ ®Çu t­.

 

Ch­¬ng III

H­íng dÉn mét sè néi dung vÒ qu¶n lý chÊt l­îng

kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh,

thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, gi¶i quyÕt vÒ tranh chÊp

chÊt l­îng x©y dùng vµ  sù cè c«ng tr×nh x©y dùng

 

  §iÒu 7. Gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP

  1. Chñ ®Çu t­ cö ng­êi cã chuyªn m«n phï hîp víi lo¹i h×nh c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng ®Ó gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng. Tr­êng hîp kh«ng cã ng­êi cã chuyªn m«n phï hîp th× chñ ®Çu t­ thuª tæ chøc, c¸ nh©n cã chuyªn m«n phï hîp thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t.

2. Chi phÝ gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng ®­îc tÝnh vµo tæng møc ®Çu t­, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.

§iÒu 8. NhiÖm vô thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 13 vµ §iÒu 14 cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP

1. Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm lËp hoÆc thuª t­ vÊn lËp nhiÖm vô thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. NhiÖm vô thiÕt kÕ ph¶i phï hîp víi chñ tr­¬ng ®Çu t­ ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

NhiÖm vô thiÕt kÕ do chñ ®Çu t­ phª duyÖt lµ c¨n cø ®Ó nhµ thÇu t­ vÊn lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. Tr­íc khi phª duyÖt, chñ ®Çu t­ cã thÓ mêi tæ chøc, chuyªn gia gãp ý hoÆc thÈm tra nhiÖm vô thiÕt kÕ khi thÊy cÇn thiÕt.

2. NhiÖm vô thiÕt kÕ ph¶i nªu râ c¸c néi dung c¬ b¶n sau: môc tiªu x©y dùng c«ng tr×nh; c¸c c¨n cø ®Ó lËp nhiÖm vô thiÕt kÕ; ®Þa ®iÓm x©y dùng; c¸c yªu cÇu vÒ quy ho¹ch, c¶nh quan vµ kiÕn tróc ®èi víi khu ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh; quy m« c«ng tr×nh; c¸c yªu cÇu vÒ c«ng n¨ng sö dông, kiÕn tróc, mü thuËt vµ kü thuËt cña c«ng tr×nh.

3. T¹i c¸c b­íc thiÕt kÕ, nhiÖm vô thiÕt kÕ cã thÓ ®­îc bæ sung phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cho dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.

Tr­êng hîp viÖc bæ sung nhiÖm vô thiÕt kÕ lµm thay ®æi thiÕt kÕ c¬ së dÉn ®Õn thay ®æi ®Þa ®iÓm, quy ho¹ch, quy m«, môc tiªu dù ¸n hoÆc v­ît tæng møc ®Çu t­ ®­îc duyÖt th× chñ ®Çu t­ ph¶i b¸o c¸o ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ quyÕt ®Þnh.

§iÒu 9. ThÈm ®Þnh vµ phª duyÖt thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 NghÞ ®Þnh 12/2009/N§-CP

1. Chñ ®Çu t­ tæ chøc thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 NghÞ ®Þnh 12/2009/N§-CP.

ThiÕt kÕ kü thuËt ph¶i ®­îc chñ ®Çu t­ ®ãng dÊu ®· phª duyÖt theo mÉu Phô lôc 4 cña Th«ng t­ nµy vµo b¶n vÏ lµm c¨n cø ®Ó triÓn khai b­íc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng.   

2. ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ph¶i ®­îc chñ ®Çu t­ hoÆc ®¹i diÖn ®­îc uû quyÒn cña chñ ®Çu t­ x¸c nhËn b»ng ch÷ ký vµ ®ãng dÊu ®· phª duyÖt theo mÉu Phô lôc 5 vµo tõng tê b¶n vÏ tr­íc khi ®­a ra thi c«ng. 

3. Chñ ®Çu t­ cã thÓ thuª t­ vÊn thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (kÓ c¶ trong tr­êng hîp thiÕt kÕ ba b­íc) mét phÇn hoÆc toµn bé c¸c néi dung thÈm ®Þnh nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu 18 NghÞ ®Þnh 12/2009/N§-CP ®Ó lµm c¬ së cho viÖc thÈm ®Þnh, phª duyÖt. KÕt qu¶ thÈm tra ®­îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ kh«ng thay thÕ cho viÖc thÈm ®Þnh cña chñ ®Çu t­.

  §iÒu 10. §iÒu chØnh thiÕt kÕ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 17 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP

1. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, chñ ®Çu t­ ®­îc quyÒn ®iÒu chØnh thiÕt kÕ khi ph¸t hiÖn thÊy nh÷ng yÕu tè bÊt hîp lý sÏ ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh, tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng, biÖn ph¸p thi c«ng vµ hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña dù ¸n.

2. Nhµ thÇu thiÕt kÕ cã nghÜa vô söa ®æi, bæ sung hoÆc thay ®æi c¸c thiÕt kÕ bÊt hîp lý nÕu do lçi cña m×nh g©y ra vµ cã quyÒn tõ chèi nh÷ng yªu cÇu ®iÒu chØnh thiÕt kÕ bÊt hîp lý cña chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. Chñ ®Çu t­ cã quyÒn thuª nhµ thÇu thiÕt kÕ kh¸c thùc hiÖn söa ®æi, bæ sung thay ®æi thiÕt kÕ trong tr­êng hîp nhµ thÇu thiÕt kÕ ban ®Çu kh«ng thùc hiÖn c¸c viÖc nµy. Nhµ thÇu thiÕt kÕ thùc hiÖn söa ®æi, bæ sung thay ®æi thiÕt kÕ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng nh÷ng söa ®æi, bæ sung thay ®æi thiÕt kÕ nµy.

3. Tr­êng hîp ®iÒu chØnh thiÕt kÕ kh«ng lµm thay ®æi ®Þa ®iÓm, quy ho¹ch x©y dùng, môc tiªu, quy m« hoÆc kh«ng lµm v­ît tæng møc ®Çu t­ ®· ®­îc duyÖt cña c«ng tr×nh th× chñ ®Çu t­ ®­îc quyÒn tù ®iÒu chØnh thiÕt kÕ. Nh÷ng néi dung ®iÒu chØnh thiÕt kÕ ph¶i ®­îc thÈm ®Þnh, phª duyÖt l¹i.

§iÒu 11. Gi¸m s¸t t¸c gi¶ thiÕt kÕ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP

1. Nhµ thÇu thiÕt kÕ thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ thiÕt kÕ:

Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng, nhµ thÇu lËp thiÕt kÕ kü thuËt ®èi víi tr­êng hîp thiÕt kÕ ba b­íc vµ nhµ thÇu lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®èi víi tr­êng hîp thiÕt kÕ mét b­íc hoÆc hai b­íc ph¶i thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶. Nhµ thÇu thiÕt kÕ cÇn tháa thuËn víi chñ ®Çu t­ vÒ c¸c tr­êng hîp chÊm døt viÖc gi¸m s¸t t¸c gi¶ trong hîp ®ång thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. 

 Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cö ng­êi ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng theo chÕ ®é gi¸m s¸t kh«ng th­êng xuyªn hoÆc gi¸m s¸t th­êng xuyªn nÕu chñ ®Çu t­ cã yªu cÇu riªng.

2. Néi dung gi¸m s¸t t¸c gi¶ thiÕt kÕ ph¶i ®­îc thÓ hiÖn trong hîp ®ång thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm c¸c viÖc:

a) Gi¶i thÝch vµ lµm râ c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ c«ng tr×nh khi cã yªu cÇu cña chñ ®Çu t­, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng, nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng;

b) Phèi hîp víi chñ ®Çu t­ khi ®­îc yªu cÇu ®Ó gi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c, ph¸t sinh vÒ thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ®iÒu chØnh thiÕt kÕ phï hîp víi thùc tÕ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ víi yªu cÇu cña chñ ®Çu t­ khi cÇn thiÕt;

c) Ph¸t hiÖn, th«ng b¸o kÞp thêi cho chñ ®Çu t­ hoÆc c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vÒ viÖc thi c«ng sai víi thiÕt kÕ ®­îc duyÖt vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý.

d) Tham gia nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh khi chñ ®Çu t­ yªu cÇu.

®) Ghi vµo sæ nhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc sæ nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t­ hoÆc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n c¸c ý kiÕn cña m×nh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ thiÕt kÕ.

§iÒu 12. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng t¹i c«ng tr­êng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 19 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP

1. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i ®­îc tr×nh bµy, thuyÕt minh ngay trong hå s¬ dù thÇu vµ ph¶i ®­îc th«ng b¸o cho chñ ®Çu t­ biÕt tr­íc khi thi c«ng x©y dùng.

2. Tµi liÖu thuyÕt minh hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ph¶i thÓ hiÖn râ néi dung:

a) S¬ ®å tæ chøc c¸c bé phËn, c¸ nh©n cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chÊt l­îng phï hîp víi yªu cÇu, tÝnh chÊt, quy m« cña tõng c«ng tr­êng x©y dùng; quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bé phËn, c¸ nh©n nµy trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh.

b) KÕ ho¹ch vµ ph­¬ng thøc kiÓm so¸t chÊt l­îng, ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh bao gåm:

- KiÓm so¸t vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng vËt t­, vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng, thiÕt bÞ c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®­îc sö dông, l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh.

- KiÓm so¸t vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng, ®¶m b¶o an toµn c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng.

- H×nh thøc gi¸m s¸t, qu¶n lý chÊt l­îng néi bé vµ tæ chøc nghiÖm thu néi bé.

- KÕ ho¹ch tæ chøc thÝ nghiÖm vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng; quan tr¾c, ®o ®¹c c¸c th«ng sè kü thuËt cña c«ng tr×nh theo yªu cÇu thiÕt kÕ.

c) Quy tr×nh lËp vµ qu¶n lý c¸c hå s¬, tµi liÖu cã liªn quan trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng, nghiÖm thu; h×nh thøc vµ néi dung nhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; quy tr×nh vµ h×nh thøc b¸o c¸o néi bé, b¸o c¸o chñ ®Çu t­; ph¸t hµnh vµ xö lý c¸c v¨n b¶n th«ng b¸o ý kiÕn cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng, kiÕn nghÞ vµ khiÕu n¹i víi chñ ®Çu t­ vµ víi c¸c bªn cã liªn quan.

§iÒu 13. NghiÖm thu néi bé cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm e kho¶n 1 §iÒu 19 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP

Tr­íc khi yªu cÇu chñ ®Çu t­ nghiÖm thu, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i tù kiÓm tra, kh¼ng ®Þnh sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c¸c c«ng viÖc x©y dùng do m×nh thùc hiÖn so víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ vµ chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y dùng. Tuú theo ®Æc ®iÓm vµ quy m« cña tõng c«ng tr×nh x©y dùng, kÕt qu¶ nghiÖm thu néi bé cã thÓ ®­îc thÓ hiÖn b»ng biªn b¶n nghiÖm thu gi÷a ng­êi trùc tiÕp phô tr¸ch thi c«ng x©y dùng vµ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng hoÆc thÓ hiÖn b»ng cam kÕt vÒ sù phï hîp chÊt l­îng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng thÓ hiÖn ngay trong phiÕu yªu cÇu chñ ®Çu t­ nghiÖm thu.

§iÒu 14. KiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÊt l­îng vËt t­, vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 19 vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 21 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP

1. C¸c vËt t­, vËt liÖu, cÊu kiÖn, thiÕt bÞ c«ng tr×nh, thiÕt bÞ c«ng nghÖ (gäi chung lµ s¶n phÈm) tr­íc khi ®­îc sö dông, l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i ®­îc chñ ®Çu t­ tæ chøc kiÓm tra sù phï hîp vÒ chÊt l­îng theo yªu cÇu cña quy chuÈn, tiªu chuÈn kü thuËt ¸p dông cho c«ng tr×nh vµ yªu cÇu thiÕt kÕ. KÕt qu¶ x¸c nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng ph¶i ®­îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n.

2. H×nh thøc kiÓm tra sù phï hîp vÒ chÊt l­îng ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:

a) §èi víi c¸c s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ ®· lµ hµng hãa trªn thÞ tr­êng:

- Chñ ®Çu t­ kiÓm tra xuÊt xø, nh·n m¸c hµng hãa, c«ng bè sù phï hîp vÒ chÊt l­îng cña nhµ s¶n xuÊt, chøng nhËn sù phï hîp chÊt l­îng theo quy ®Þnh cña LuËt chÊt l­îng s¶n phÈm hµng hãa, LuËt Th­¬ng m¹i vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. 

- Chñ ®Çu t­ cã thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra hoÆc yªu cÇu nhµ thÇu kiÓm tra c¬ së s¶n xuÊt hµng hãa; thÝ nghiÖm, kiÓm ®Þnh chÊt l­îng hµng hãa khi nghi ngê hoÆc theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ, yªu cÇu cña quy chuÈn vµ tiªu chuÈn kü thuËt ¸p dông cho c«ng tr×nh.

b) §èi víi c¸c s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt, chÕ t¹o lÇn ®Çu sö dông vµo c«ng tr×nh theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ:

- Tr­êng hîp s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt, chÕ t¹o trong c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: chñ ®Çu t­ kiÓm tra chÊt l­îng nh­ quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nµy kÕt hîp víi viÖc kiÓm tra ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.

- Tr­êng hîp s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt, chÕ t¹o trùc tiÕp  t¹i  c«ng tr­êng: chñ ®Çu  

t­ tæ chøc gi¸m s¸t chÊt l­îng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP.

c) §èi víi c¸c má vËt liÖu x©y dùng lÇn ®Çu ®­îc khai th¸c: chñ ®Çu t­ tæ chøc hoÆc yªu cÇu nhµ thÇu tæ chøc ®iÒu tra kh¶o s¸t chÊt l­îng má theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ, quy chuÈn vµ c¸c tiªu chuÈn kü thuËt cã liªn quan. KiÓm tra ®Þnh kú, ®ét xuÊt trong qu¸ tr×nh khai th¸c; thÝ nghiÖm, kiÓm ®Þnh chÊt l­îng vËt liÖu theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ, quy chuÈn vµ tiªu chuÈn kü thuËt ¸p dông cho c«ng tr×nh.

  §iÒu 15. NhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 19, ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 21 vµ kho¶n 2 §iÒu 22 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP

1. NhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh dïng ®Ó m« t¶ t×nh h×nh c«ng viÖc vµ ghi chÐp c¸c th«ng tin trao ®æi gi÷a chñ ®Çu t­, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng, nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c bªn cã liªn quan kh¸c. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cã nhiÖm vô lËp sæ nhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Sæ nµy ph¶i ®­îc ®¸nh sè trang, ®ãng dÊu gi¸p lai cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng vµ cã x¸c nhËn cña chñ ®Çu t­. Sæ nhËt ký thi c«ng c«ng tr×nh cã thÓ ®­îc lËp cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng. ViÖc ghi chÐp c¸c th«ng tin trao ®æi ph¶i ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn.

2. Néi dung ghi chÐp c¸c th«ng tin bao gåm:

a) Danh s¸ch c¸n bé kü thuËt cña c¸c bªn trùc tiÕp tham gia x©y dùng c«ng tr×nh (chøc danh vµ nhiÖm vô cña tõng ng­êi): thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t t¸c gi¶ thiÕt kÕ.

b) DiÔn biÕn t×nh h×nh thi c«ng hµng ngµy trªn c«ng tr­êng; m« t¶ chi tiÕt c¸c sù cè, h­ háng vµ c¸c vi ph¹m, sai kh¸c trong qu¸ tr×nh thi c«ng trªn c«ng tr­êng.

c) C¸c kiÕn nghÞ vµ nh÷ng ý kiÕn chØ ®¹o gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh cña c¸c bªn cã liªn quan.

§iÒu 16. B¶n vÏ hoµn c«ng theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 21 vµ §iÒu 27 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP

1. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm lËp b¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng do m×nh thi c«ng trªn c¬ së thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc duyÖt ®Ó lµm c¨n cø nghiÖm thu. Riªng c¸c bé phËn bÞ che khuÊt cña c«ng tr×nh ph¶i ®­îc nghiÖm thu vµ lËp b¶n vÏ hoµn c«ng tr­íc khi tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc tiÕp theo.

2. C¸ch lËp vµ vµ x¸c nhËn b¶n vÏ hoµn c«ng ®­îc h­íng dÉn t¹i Phô lôc 6 cña Th«ng t­ nµy.

  §iÒu 17. NghiÖm thu, bµn giao h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®­a vµo sö dông theo quy ®Þnh gi÷a chñ ®Çu t­ vµ chñ qu¶n lý, chñ sö dông c«ng tr×nh

1. Tr­êng hîp chñ ®Çu t­ kh«ng ph¶i lµ  chñ  qu¶n  lý, chñ sö dông c«ng tr×nh th×

khi nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó ®­a vµo sö dông chñ ®Çu t­ cã thÓ mêi chñ qu¶n lý, chñ sö dông c«ng tr×nh chøng kiÕn nghiÖm thu nÕu cã yªu cÇu.

2. Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm bµn giao c«ng tr×nh cho chñ qu¶n lý, chñ sö dông c«ng tr×nh sau khi ®· tæ chøc nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh. KÕt qu¶ bµn giao c«ng tr×nh ph¶i ®­îc lËp thµnh biªn b¶n.

Khi tiÕn hµnh bµn giao, chñ ®Çu t− ph¶i giao cho chñ qu¶n lý, chñ sö dông c«ng tr×nh c¸c tµi liÖu sau:

a) Hå s¬ thiÕt kÕ, b¶n vÏ hoµn c«ng, c¸c tµi liÖu cã liªn quan tíi viÖc vËn hµnh, b¶o hµnh, b¶o tr× vµ c¸c tµi liÖu kh¸c trong hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh theo yªu cÇu cña chñ qu¶n lý, chñ sö dông c«ng tr×nh;

b) Danh môc c¸c thiÕt bÞ phô tïng, vËt t− dù tr÷ ch−a l¾p ®Æt hoÆc sö dông.

3. Tr­êng hîp bµn giao c«ng tr×nh ¸p dông hîp ®ång X©y dùng-Kinh doanh-ChuyÓn giao (BOT), Hîp ®ång X©y dùng-ChuyÓn giao-Kinh doanh (BTO), Hîp ®ång X©y dùng-ChuyÓn giao (BT) th× C¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vµ Nhµ ®Çu t­ ph¶i xem xÐt viÖc ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn chuyÓn giao quy ®Þnh t¹i Hîp ®ång Dù ¸n vµ §iÒu 32 NghÞ ®Þnh 78/2007/N§-CP.

§iÒu 18. Hå s¬ hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùng (d­íi ®©y viÕt t¾t lµ hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh)

1. Hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh bao gåm c¸c tµi liÖu cã liªn quan tíi ®Çu t­ vµ x©y dùng c«ng tr×nh tõ chñ tr­¬ng ®Çu t­; dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng hoÆc b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng (tr­êng hîp chØ ph¶i lËp b¸o c¸o kinh tÕ -kü thuËt x©y dùng); kh¶o s¸t x©y dùng; thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®Õn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùng.

Danh môc, quy c¸ch hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh ®­îc h­íng dÉn t¹i Phô lôc 7 cña Th«ng t­ nµy.

Chñ ®Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc lËp hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh. Sè l­îng hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh do chñ ®Çu t­ quyÕt ®Þnh trªn c¬ së tháa thuËn víi c¸c nhµ thÇu vµ c¸c bªn cã liªn quan.

2. Hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh ph¶i ®­îc lËp ®Çy ®ñ tr­íc khi ®­a h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh vµo khai th¸c, vËn hµnh. Hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh cã thÓ ®­îc lËp mét lÇn chung cho toµn bé dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh nÕu c¸c c«ng tr×nh (h¹ng môc c«ng tr×nh) trong dù ¸n ®­îc ®­a vµo khai th¸c, sö dông cïng mét thêi ®iÓm. Tr­êng hîp c¸c c«ng tr×nh (h¹ng môc c«ng tr×nh) cña dù ¸n ®­îc ®­a vµo khai th¸c, sö dông ë thêi ®iÓm kh¸c nhau th× cã thÓ lËp hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh cho riªng tõng c«ng tr×nh (h¹ng môc c«ng tr×nh) ®ã.

3. Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm nép l­u tr÷ hå s¬  thiÕt  kÕ, b¶n vÏ hoµn c«ng vµ l­u tr÷ hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh theo quy ®Þnh. Riªng hå s¬ thiÕt kÕ, b¶n vÏ  hoµn c«ng

vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan tíi vËn hµnh, khai th¸c, b¶o tr×, n©ng cÊp, c¶i t¹o, söa ch÷a c«ng tr×nh sau nµy ph¶i ®­îc l­u tr÷ hÕt tuæi thä c«ng tr×nh hoÆc vÜnh viÔn theo quy ®Þnh. Tr­êng hîp chñ qu¶n lý, chñ sö dông c«ng tr×nh kh«ng ph¶i lµ chñ ®Çu t­ th× chñ qu¶n lý, chñ sö dông c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm l­u tr÷ c¸c tµi liÖu nªu trªn theo quy ®Þnh.

4. C¸c nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm l­u tr÷ c¸c tµi liÖu liªn quan tíi c¸c phÇn viÖc do m×nh thùc hiÖn víi thêi h¹n l­u tr÷ tèi thiÓu lµ 10 n¨m.

§iÒu 19. ThÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng, kiÓm ®Þnh vµ gi¸m ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng, chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m an toµn chÞu lùc c«ng tr×nh x©y dùng vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

1. ThÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng

ThÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng lµ thao t¸c kü thuËt nh»m x¸c ®Þnh mét hay nhiÒu ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng theo quy tr×nh nhÊt ®Þnh.

C¸c lÜnh vùc thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng bao gåm: thÝ nghiÖm ®Êt x©y dùng, thÝ nghiÖm n­íc dïng trong x©y dùng; thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng, thÝ nghiÖm cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng; thÝ nghiÖm kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng vµ c¸c lÜnh vùc thÝ nghiÖm kh¸c.

2. KiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

KiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ho¹t ®éng kiÓm tra, x¸c ®Þnh chÊt l­îng hoÆc ®¸nh gi¸ sù phï hîp chÊt l­îng cña s¶n phÈm x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng so víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ vµ quy chuÈn, tiªu chuÈn kü thuËt ®­îc ¸p dông. KiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p quan tr¾c kÕt hîp víi ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®o, thÝ nghiÖm (cã thÓ cã hoÆc kh«ng cã thÝ nghiÖm).

C¸c lÜnh vùc kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng bao gåm: kiÓm ®Þnh chÊt l­îng ®Êt x©y dùng; kiÓm ®Þnh chÊt l­îng n­íc dïng trong x©y dùng; kiÓm ®Þnh vËt liÖu x©y dùng, s¶n phÈm x©y dùng, cÊu kiÖn x©y dùng; kiÓm ®Þnh kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng; kiÓm ®Þnh c«ng tr×nh x©y dùng vµ c¸c lÜnh vùc kiÓm ®Þnh kh¸c.

3. Gi¸m ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

Gi¸m ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng lµ ho¹t ®éng kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc tæ chøc thùc hiÖn bëi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn hoÆc theo yªu cÇu cña c¸c c¬ quan nµy.

4. Chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc

Chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc lµ viÖc kiÓm tra, x¸c nhËn c«ng t¸c kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ thi c«ng x©y dùng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chÊt l­îng, ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc cña c«ng tr×nh hoÆc

h¹ng môc c«ng tr×nh.

Chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc b¾t buéc ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®èi víi c¸c c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng khi x¶y ra sù cè do mÊt kh¶ n¨ng chÞu lùc cã thÓ g©y th¶m häa ®èi víi ng­êi, tµi s¶n vµ m«i tr­êng tr­íc khi ®­a c«ng tr×nh vµo sö dông. ViÖc chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc thùc hiÖn theo quy ®Þnh.

5. Chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

Chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng lµ viÖc ®¸nh gi¸, x¸c nhËn c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng phï hîp víi quy chuÈn, tiªu chuÈn kü thuËt vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt ¸p dông cho c«ng tr×nh.

Chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng chØ ®­îc thùc hiÖn khi cã yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng hoÆc theo ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t­ hoÆc chñ së h÷u trªn c¬ së yªu cÇu cña tæ chøc b¶o hiÓm c«ng tr×nh, cña tæ chøc vµ c¸ nh©n mua, qu¶n lý hoÆc sö dông c«ng tr×nh. ViÖc chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng thùc hiÖn theo quy ®Þnh.

6. ThÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng, kiÓm ®Þnh vµ gi¸m ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng, chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m an toµn chÞu lùc c«ng tr×nh x©y dùng vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng x©y dùng (gäi chung lµ ®¸nh gi¸ sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng) lµ c¸c ho¹t ®éng x©y dùng cã yªu cÇu vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 36 NghÞ ®Þnh 12/2009/N§-CP. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn ®¸nh gi¸ sù phï hîp chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh vµ ph¶i ®¨ng ký trªn hÖ thèng th«ng tin cña Bé X©y dùng vÒ n¨ng lùc vµ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng x©y dùng trong ph¹m vi c¶ n­íc, kÓ c¶ nhµ thÇu n­íc ngoµi ho¹t ®éng x©y dùng t¹i ViÖt Nam.

§iÒu 20Gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

1. Tranh chÊp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng x¶y ra khi cã ý kiÕn ®¸nh gi¸ kh¸c nhau vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, chÊt l­îng bé phËn c«ng tr×nh vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.

Tranh chÊp vÒ chÊt l­îng cã thÓ x¶y ra gi÷a c¸c chñ thÓ tham gia x©y dùng c«ng tr×nh vµ gi÷a c¸c chñ thÓ nµy víi chñ së h÷u, chñ qu¶n lý, chñ sö dông c¸c c«ng tr×nh x©y dùng l©n cËn vµ c¸c bªn cã liªn quan kh¸c.

2. Tr×nh tù gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ chÊt l­îng

ViÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ chÊt l­îng ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù tõng b­íc nh­ sau:

a) Tù th­¬ng l­îng gi÷a c¸c bªn cã tranh chÊp.

b) Thuª tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh tiÕn hµnh kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.

c) §Ò nghÞ c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng theo ph©n cÊp ®¸nh gi¸, kÕt luËn vÒ chÊt l­îng hoÆc ®Ò nghÞ c¬ quan nµy tæ chøc gi¸m ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.

d) Khëi kiÖn vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp th«ng qua toµ ¸n. Thñ tôc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan.

§iÒu 21. Ph©n lo¹i sù cè c«ng tr×nh, tr×nh tù b¸o c¸o vµ gi¸m ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n sù cè

1. Sù cè c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc ph©n lo¹i tïy theo møc ®é h­ háng c«ng tr×nh nh­ sau:

a) Sù cè cÊp I bao gåm mét trong c¸c h­ háng sau:

- H­ háng c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt lµm ¶nh h­ëng tíi an toµn cña c«ng tr×nh nh­ng ch­a g©y sËp, ®æ c«ng tr×nh x©y dùng.

- SËp, ®æ hoµn toµn c«ng tr×nh cÊp I vµ cÊp II hoÆc bé phËn c«ng tr×nh cña c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt nh­ng kh«ng g©y thiÖt h¹i vÒ ng­êi.

- SËp, ®æ mét bé phËn c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng ë mäi cÊp g©y thiÖt h¹i vÒ ng­êi tõ 3 nguêi trë lªn.

b) Sù cè cÊp II bao gåm mét trong c¸c h­ háng sau:

- H­ háng c«ng tr×nh cÊp I vµ cÊp II lµm ¶nh h­ëng tíi an toµn cña c«ng tr×nh nh­ng ch­a g©y sËp, ®æ c«ng tr×nh.

- SËp, ®æ hoµn toµn c«ng tr×nh cÊp III vµ cÊp IV hoÆc mét bé phËn c«ng tr×nh cña c«ng tr×nh cÊp I vµ cÊp II nh­ng kh«ng g©y thiÖt h¹i vÒ ng­êi.

- SËp ®æ mét bé phËn c«ng tr×nh, hoÆc c«ng tr×nh mäi cÊp (trõ c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt) g©y thiÖt h¹i vÒ nguêi tõ 1 ®Õn 2 ng­êi.

c) Sù cè cÊp III bao gåm mét trong c¸c h­ háng sau:

- H­ háng c«ng tr×nh cÊp III, IV lµm ¶nh h­ëng tíi an toµn cña c«ng tr×nh nh­ng ch­a g©y sËp, ®æ c«ng tr×nh.

- SËp, ®æ mét bé phËn c«ng tr×nh, c«ng tr×nh cÊp III, IV nh­ng kh«ng g©y thiÖt h¹i vÒ ng­êi.

2. Tr×nh tù b¸o c¸o vµ gi¸m ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n sù cè c«ng tr×nh:

a) Chñ ®Çu t­ lËp b¸o c¸o sù cè x¶y ra t¹i c«ng tr×nh x©y dùng ®ang thi c«ng x©y dùng hoÆc chñ së h÷u hoÆc chñ qu¶n lý sö dông lËp b¸o c¸o sù cè x¶y ra t¹i c«ng tr×nh x©y  dùng  ®ang  sö  dông, vËn  hµnh, khai  th¸c  theo  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 35 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP göi cho c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc sau:

- ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh ®èi víi sù cè cÊp III ;

- ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh vµ Bé X©y dùng ®èi víi sù cè cÊp I vµ cÊp II;

b) C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn hoÆc tæ chøc gi¸m ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n sù cè tïy theo cÊp sù cè ®­îc quy ®Þnh nh­ sau :

 - ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh hoÆc c¬ quan ®­îc ñy quyÒn ®èi víi mäi cÊp sù cè;

- Bé X©y dùng hoÆc c¬ quan ®­îc ñy quyÒn ®èi víi sù cè cÊp I vµ cÊp II khi Thñ t­íng ChÝnh phñ yªu cÇu hoÆc ®­îc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ®Ò nghÞ. C¸c Bé qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh phèi hîp víi Bé X©y dùng thùc hiÖn nhiÖm vô nµy.

 

Ch­¬ng IV

§iÒu kho¶n thi hµnh

 

§iÒu 22. HiÖu lùc thi hµnh

1. Th«ng t­ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2009 vµ thay thÕ néi dung vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 12/2005/TT-BXD ngµy 15/7/2005 “H­íng dÉn mét sè néi dung vÒ Qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng vµ §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©n trong ho¹t ®éng x©y dùng”, phô lôc sè 01 kÌm theo Th«ng t­ sè 02/2006/TT-BXD ngµy 17/5/2006 “H­íng dÉn l­u tr÷ hå s¬ thiÕt kÕ, b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng”.

2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v­íng m¾c, tæ chøc, c¸ nh©n göi ý kiÕn vÒ Bé X©y dùng ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.

 

N¬i nhËn:                                          

- Ban BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng (®Ó b¸o c¸o);

- ñy ban Th­êng vô Quèc héi;          

- Thñ t­íng, c¸c PTTg ChÝnh phñ;

- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc CP;

- H§ND, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW;

- V¨n phßng ChÝnh phñ;

- V¨n phßng Quèc héi;                                  

- V¨n phßng Chñ tÞch n­íc;

- V¨n phßng TW vµ c¸c Ban cña §¶ng;         

- ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao;      

- Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao;

- C¸c Tæng c«ng ty nhµ n­íc;

- C¬ quan Trung ­¬ng cña c¸c ®oµn thÓ;

- Së X©y dùng c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW;

- Côc kiÓm tra v¨n b¶n QPPL (Bé T­ ph¸p);

- Website cña ChÝnh phñ vµ cña Bé X©y dùng;

- C«ng b¸o;

- C¸c Côc, Vô, ViÖn, V¨n phßng, Thanh tra XD;

- L­u: VP, CG§NN.

 

 

KT.Bé tr­ëng
Thø tr­ëng

 

 

®· ký

 

Cao L¹i Quang

 

 

Phô lôc 1

( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009  )

 

Bé/C¬ quan ngang bé

 

Sè: ......./BC-Bé/C¬ quan ngang bé

CéNG Hßa X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

 
 
 


.................., ngµy ...... th¸ng ....... n¨m …….

 

 

 

B¸O C¸O

vÒ  t×nh h×nh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

vµ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

do Bé lµ ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ lµ chñ ®Çu t­   

(6 th¸ng/c¶ n¨m ......)

 

KÝnh göi: Bé tr­ëng Bé X©y dùng

 

I. thèng kª Sè l­îng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng/dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng trong kú b¸o c¸o

 

Lo¹i c«ng tr×nh

§ang thi c«ng

§· hoµn thµnh

CÊp c«ng tr×nh

CÊp c«ng tr×nh

§Æc biÖt

I

II

III

IV

§Æc biÖt

I

II

III

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tæng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. thèng kª sè l­îng Sù cè c«ng tr×nh x©y dùng trong kú b¸o c¸o

1. Sè l­îng sù cè c«ng tr×nh x©y dùng

 

Lo¹i c«ng tr×nh

Sù cè cÊp I

Sù cè cÊp II

Sù cè cÊp III

§ang

thi c«ng

§ang

sö dông

§ang

thi c«ng

§ang

sö dông

§ang

thi c«ng

§ang

sö dông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. M« t¶ sù cè, ®¸nh gi¸ thiÖt h¹i vÒ ng­êi, tµi s¶n vµ nguyªn nh©n sù cè.  

III. C¸c néi dung b¸o c¸o kh¸c vµ KIÕN NGHÞ:

1. C¸c ho¹t ®éng h­íng dÉn ¸p dông c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

2. C«ng t¸c kiÓm tra sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh do Bé, Ngµnh qu¶n lý

3. C¸c kiÕn nghÞ, nÕu cã

 

N¬i nhËn:

- Nh­ trªn;

- Côc Gi¸m ®Þnh Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng - Bé X©y dùng;

- L­u: Bé b¸o c¸o.

 

 

 

 

 

Bé tr­ëng

 (Ch÷ ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phô lôc 2

( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009)

 

UBND TØNH/ THµNH PHè

 

Sè: ................./BC-UBND

CéNG Hßa X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

 
 
 


.................., ngµy ...... th¸ng ....... n¨m …….

 

B¸O C¸O

vÒ t×nh h×nh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

vµ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng t¹i ®Þa ph­¬ng

(6 th¸ng/c¶ n¨m....)

 

KÝnh göi: Bé tr­ëng Bé X©y dùng

 

I. thèng kª Sè l­îng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng/dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng trªn ®Þa bµn trong kú b¸o c¸o

            1. Tæng sè c«ng tr×nh/ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng

 

Lo¹i

c«ng tr×nh

§ang thi c«ng

§· hoµn thµnh

CÊp c«ng tr×nh

CÊp c«ng tr×nh

§Æc biÖt

I

II

III

IV

§Æc biÖt

I

II

III

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tæng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sè c«ng tr×nh thuéc c¸c Bé, Ngµnh:

3. Sè c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng b»ng nguån vèn ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng:

4. Sè c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng b»ng c¸c nguån vèn kh¸c:

II. thèng kª sè l­îng Sù cè c«ng tr×nh x©y dùng trong kú b¸o c¸o

1. Sè l­îng sù cè c«ng tr×nh x©y dùng trong kú b¸o c¸o

Lo¹i c«ng tr×nh

Sù cè cÊp I

Sù cè cÊp II

Sù cè cÊp III

§ang

thi c«ng

§ang

sö dông

§ang

thi c«ng

§ang

sö dông

§ang

thi c«ng

§ang

sö dông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tæng

 

 

 

 

 

 

 

2. M« t¶ sù cè, ®¸nh gi¸ thiÖt h¹i vÒ ng­êi, tµi s¶n vµ nguyªn nh©n sù cè.  

III. KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

1. §¸nh gi¸ sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

          a) Sè l­îng c¸c c«ng tr×nh ®­îc c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng kiÓm tra;   

          b) Sù tu©n thñ cña c¸c chñ ®Çu t­ vµ c¸c nhµ thÇu tham gia x©y dùng c«ng tr×nh ®èi víi c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.

2. §¸nh gi¸ chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng so víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ, quy chuÈn kü thuËt vµ tiªu chuÈn ¸p dông cho c«ng tr×nh

IV. C¸c néi dung b¸o c¸o kh¸c vµ kiÕn nghÞ

1. H­íng dÉn triÓn khai thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng:  nªu cô thÓ tªn, sè hiÖu v¨n b¶n vµ c¬ quan ban hµnh v¨n b¶n, c¸c ho¹t ®éng tËp huÊn vÒ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô.

2. Ph©n cÊp qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.

          3. C¸c kiÕn nghÞ, nÕu cã

 

N¬i nhËn:

- Nh­ trªn;

- Côc Gi¸m ®Þnh Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng - Bé X©y dùng;

- L­u: VP UBND, Së X©y dùng tØnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. UBND TØNH/THµNH PHè ......

CHñ TÞCH

(Ch÷ ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu)

Phô lôc 3

( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009 )

 

Tªn Chñ ®Çu t­ .........................

………………………………...

………………………………...

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp-Tù do-H¹nh phóc

____________________

 

………, ngµy......... th¸ng......... n¨m..........

 

 

B¸o c¸o

vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng 

..................................... ( ghi tªn c«ng tr×nh) .............................

 

(B¸o c¸o ®Þnh kú 6 th¸ng mét  lÇn vµ khi hoµn thµnh c«ng tr×nh ®­a vµo sö dông)

 

Tõ ngµy..... th¸ng..... n¨m.....  ®Õn ngµy..... th¸ng..... n¨m.....

 

 

KÝnh göi :  C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng theo ph©n cÊp t¹i ®Þa ph­¬ng

                              

          ............(tªn tæ chøc c¸ nh©n) …............. lµ §¹i diÖn Chñ ®Çu t­ c«ng tr×nh .............................. (ghi tªn c«ng tr×nh) ....................... xin b¸o c¸o vÒ chÊt l­îng x©y dùng c«ng tr×nh víi c¸c néi dung sau :

 

I. C¸c th«ng tin vÒ c«ng tr×nh/dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: ( chØ b¸o c¸o lÇn ®Çu)

          1. §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh ……………………………………………...

2. Quy m« c«ng tr×nh (nªu tãm t¾t vÒ kiÕn tróc, kÕt cÊu, hÖ thèng kü thuËt, c«ng nghÖ, c«ng suÊt...).

         3. Tæ chøc, c¬ quan phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (ghi sè, ngµy, th¸ng cña QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh).

4. Danh s¸ch c¸c nhµ thÇu ( tæng thÇu, nhµ thÇu chÝnh vµ c¸c nhµ thÇu phô): kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, thÝ nghiÖm, kiÓm ®Þnh x©y dùng (nÕu cã); nh÷ng phÇn viÖc do c¸c nhµ thÇu ®ã thùc hiÖn.

5. VÒ thêi h¹n thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh :

          a) Ngµy khëi c«ng;        

b) Ngµy hoµn thµnh ( dù kiÕn theo quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh).

 

II. Néi dung b¸o c¸o th­êng kú :

1. Tãm t¾t vÒ tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

2. Nh÷ng söa ®æi trong qu¸ tr×nh thi c«ng so víi thiÕt kÕ ®· ®­îc phª duyÖt (nªu nh÷ng söa ®æi lín, lý do söa ®æi, ý kiÕn cña cÊp cã thÈm quyÒn vÒ nh÷ng söa ®æi ®ã).

           3. C«ng t¸c nghiÖm thu: bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n x©y dùng hoµn thµnh ®­îc thùc hiÖn trong kú b¸o c¸o .

4. §¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng c¸c bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc toµn bé c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc nghiÖm thu trong kú b¸o c¸o.

5. Sù cè vµ khiÕm khuyÕt vÒ chÊt l­îng, nÕu cã : thêi ®iÓm x¶y ra, vÞ trÝ, thiÖt h¹i, nguyªn nh©n, t×nh h×nh kh¾c phôc.

6. Dù kiÕn kÕ ho¹ch nghiÖm thu trong kú b¸o c¸o tiÕp theo.

7. C¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu cña c«ng tr×nh khi hoµn thµnh ( ¸p dông cho lÇn b¸o c¸o cuèi cïng)     

          a) Theo thiÕt kÕ ®· ®­îc phª duyÖt;

          b) Theo thùc tÕ ®¹t ®­îc.

8. KiÕn nghÞ  (nÕu cã).

 

N¬i nhËn :    

- Nh­ trªn;

- ;

- L­u:      .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chñ ®Çu t­                                                                                                   (Ch÷ ký, ghi râ hä tªn, chøc vô

vµ ®ãng dÊu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phô lôc 4

( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009  )

 

 

MÉu dÊu cña Chñ ®Çu t­ phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt

 

 

tªn chñ ®Çu t­ hoÆc

®¹i diÖn ®­îc uû quyÒn cña chñ ®Çu t­

              

thiÕt kÕ kü thuËt ®· phª duyÖt

Theo QuyÕt ®Þnh phª duyÖt sè     /Q§-Tªn ph¸p nh©n C§T

ngµy …. th¸ng …..  n¨m …...

 

….. ngµy….. th¸ng….. n¨m…..

 

Hä vµ tªn, chøc vô, ch÷ ký ng­êi x¸c nhËn.

 

 

Ghi chó:  Trong dÊu ph¶i nªu ®ñ néi dung quy ®Þnh. KÝch th­íc dÊu tïy thuéc vµo kÝch cì ch÷.

 

                                                         

 


Phô lôc 5

( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009  )

 

 

MÉu dÊu cña Chñ ®Çu t­ phª duyÖt thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng

 

 

tªn chñ ®Çu t­ hoÆc

®¹i diÖn ®­îc uû quyÒn cña chñ ®Çu t­

              

    thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng

                 ®· phª duyÖt

 

….. ngµy….. th¸ng….. n¨m…..

 

Hä vµ tªn, chøc vô, ch÷ ký ng­êi x¸c nhËn.

 

 

Ghi chó:  Trong dÊu ph¶i nªu ®ñ néi dung quy ®Þnh. KÝch th­íc dÊu tïy thuéc vµo kÝch cì ch÷.

 


Phô lôc 6

( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009 )

 

B¶n vÏ hoµn c«ng

1. LËp b¶n vÏ hoµn c«ng:  

a) Tr­êng hîp c¸c kÝch th­íc, th«ng sè thùc tÕ thi c«ng cña ®èi t­îng ®­îc vÏ hoµn c«ng ®óng víi kÝch th­íc, th«ng sè cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc phª duyÖt th× nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cã thÓ chôp l¹i b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng vµ ®ãng dÊu b¶n vÏ hoµn c«ng theo quy ®Þnh cña Phô lôc nµy trªn tê b¶n vÏ ®ã.

NÕu c¸c kÝch th­íc, th«ng sè thùc tÕ thi c«ng cã thay ®æi so víi kÝch th­íc, th«ng sè cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc phª duyÖt th× cho phÐp nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ghi l¹i c¸c trÞ sè kÝch th­íc, th«ng sè thùc tÕ trong ngoÆc ®¬n bªn c¹nh hoÆc bªn d­íi c¸c trÞ sè kÝch th­íc, th«ng sè cò trong tê b¶n vÏ nµy.

b) Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cã thÓ vÏ l¹i b¶n vÏ hoµn c«ng míi, cã khung tªn b¶n vÏ hoµn c«ng t­¬ng tù nh­ mÉu dÊu b¶n vÏ hoµn c«ng quy ®Þnh t¹i Phô lôc nµy.

 

Tªn nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng

B¶n vÏ hoµn c«ng

Ngµy….. th¸ng….. n¨m…..

 

Ng­êi lËp

(Ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký)

 

Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng

(Ghi râ hä tªn, ch÷ ký, chøc vô, dÊu ph¸p nh©n)

 

 

Ng­êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t­

(Ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký )

 

H×nh 1- MÉu dÊu b¶n vÏ hoµn c«ng khi kh«ng ¸p dông

                h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu thi c«ng x©y dùng

2. X¸c nhËn b¶n vÏ hoµn c«ng: 

B¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh ph¶i ®­îc nh÷ng ng­êi sau x¸c nhËn:

a) Ng­êi lËp b¶n vÏ hoµn c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng (ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký)

b) Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng (ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký, dÊu ph¸p nh©n).

c) Ng­êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t­ (ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký)

d) Tr­êng hîp ¸p dông h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu th× trong mÉu dÊu hoµn c«ng ph¶i cã thªm x¸c nhËn cña Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña tæng thÇu thi c«ng x©y dùng (ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký, dÊu ph¸p nh©n). 

 

Tªn nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng

B¶n vÏ hoµn c«ng

Ngµy….. th¸ng….. n¨m…..

 

Ng­êi lËp

(Ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký)

 

Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu phô thi c«ng x©y dùng

(Ghi râ hä tªn, ch÷ ký, chøc vô, dÊu ph¸p nh©n)

 

Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu tæng thÇu thi c«ng x©y dùng

(Ghi râ hä tªn, ch÷ ký, chøc vô, dÊu ph¸p nh©n)

 

 

Ng­êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh

cña chñ ®Çu t­

(Ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký )

 

H×nh 2 - MÉu dÊu b¶n vÏ hoµn c«ng khi ¸p dông

                            h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu thi c«ng x©y dùng

 

Ghi chóTrong c¸c dÊu h×nh 1 vµ h×nh 2 ph¶i nªu ®ñ néi dung quy ®Þnh. KÝch th­íc dÊu tïy thuéc vµo kÝch cì ch÷.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phô lôc 7

( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009  )

 

Hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh

1. Danh môc hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh:

A. Hå s¬ chuÈn bÞ  §Çu t­  x©y dùng-Hîp ®ång

1.

Quyết định vÒ ch trương đầu tư kÌm theo B¸o c¸o ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi) hoÆc quyÕt ®Þnh phª duyÖt chñ tr­¬ng ®Çu t­.

2.

QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc dù ¸n thµnh phÇn cña cÊp cã thÈm quyÒn kÌm theo Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi);

3.

C¸c v¨n b¶n thÈm ®Þnh, tham gia ý kiÕn cña c¸c c¬ quan cã liªn quan trong viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng vµ thiÕt kÕ c¬ së;

4.

Ph­¬ng ¸n ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng vµ x©y dùng t¸i ®Þnh c­;

5.

V¨n b¶n cña c¸c c¬ quan qu¶n lý cã thÈm quyÒn vÒ: chÊp thuËn cho phÐp sö dông c«ng tr×nh kü thuËt bªn ngoµi hµng rµo nh­: cÊp ®iÖn (®Êu nèi vµo hÖ thèng cÊp ®iÖn chung), sö dông nguån n­íc, khai th¸c n­íc ngÇm, khai th¸c kho¸ng s¶n, khai th¸c má, cÊp n­íc (®Êu nèi vµo hÖ thèng cÊp n­íc chung), tho¸t n­íc (®Êu nèi vµo hÖ thèng n­íc th¶i chung), ®­êng giao th«ng bé-thuû, an toµn cña ®ª (c«ng tr×nh chui qua ®ª, gÇn ®ª, trong ph¹m vi b¶o vÖ ®ª …), an toµn giao th«ng (nÕu cã), phª duyÖt Quy tr×nh vËn hµnh hå chøa thñy ®iÖn, phª duyÖt Ph­¬ng ¸n phßng chèng lò lôt cho vïng h¹ du ®Ëp…;

6.

QuyÕt ®Þnh cÊp ®Êt, thuª ®Êt cña c¬ quan thÈm quyÒn hoÆc hîp ®ång thuª ®Êt ®èi víi tr­êng hîp kh«ng ®­îc cÊp ®Êt;

7.

GiÊy phÐp x©y dùng, trõ nh÷ng tr­êng hîp ®­îc miÔn giÊy phÐp x©y dùng;

8.

QuyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu, phª duyÖt kÕt qu¶ lùa chän c¸c nhµ thÇu t­ vÊn, nhµ thÇu cung cÊp vËt t­, thiÕt bÞ vµ thi c«ng x©y dùng vµ c¸c hîp ®ång gi÷a chñ ®Çu t­ víi c¸c nhµ thÇu nµy;

9.

C¸c tµi liÖu chøng minh ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña c¸c nhµ thÇu t­ vÊn, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng kÓ c¶ c¸c nhµ thÇu n­íc ngoµi thùc hiÖn gãi thÇu theo quy ®Þnh.

B. hå s¬ kh¶o s¸t x©y dùng-thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh

1.

B¸o c¸o kh¶o s¸t x©y dùng c«ng tr×nh;

2.

Biªn b¶n nghiÖm thu kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng;

3.

QuyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt cña chñ ®Çu t­ phª duyÖt kÌm theo: hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ®· ®­îc phª duyÖt (cã danh môc b¶n vÏ kÌm theo);

4.

Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®· ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt (cã danh môc b¶n vÏ kÌm theo);

5.

V¨n b¶n kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt trong tr­êng hîp thiÕt kÕ 3 buíc hoÆc v¨n b¶n kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng trong tr­êng hîp thiÕt kÕ 1 b­íc cña chñ ®Çu t­; 

6.

B¸o c¸o thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (nÕu cã);

7.

Biªn b¶n nghiÖm thu c¸c b­íc thiÕt kÕ;

8.

Quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng (c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh).

C. Hå s¬ thi c«ng-NghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng

1.

B¶n vÏ hoµn c«ng c¸c bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ toµn bé c«ng tr×nh hoµn thµnh vÒ kiÕn tróc, kÕt cÊu, l¾p ®Æt thiÕt bÞ, hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh, hoµn thiÖn... (cã danh môc b¶n vÏ kÌm theo);

2.

C¸c chøng chØ xuÊt xø, nh·n m¸c hµng hãa, c«ng bè sù phï hîp vÒ chÊt l­îng cña nhµ s¶n xuÊt, chøng nhËn sù phï hîp chÊt l­îng cña s¶n phÈm Öu sö dông trong c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña LuËt chÊt l­îng s¶n phÈm hµng hãa, LuËt Th­¬ng m¹i vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan; 

3.

C¸c phiÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm x¸c nhËn chÊt l­îng s¶n phÈm (nÕu cã) sö dông trong c«ng tr×nh do c¸c phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng ®­îc c«ng nhËn thùc hiÖn;

4.

KÕt qu¶ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm (nÕu cã) cña c¸c tæ chøc kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l­îng (nÕu cã) cña c¸c tæ chøc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®­îc nhµ n­íc quy ®Þnh;

5.

C¸c biªn b¶n nghiÖm thu chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh, ch¹y thö trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh (cã danh môc biªn b¶n, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh kÌm theo);

6.

C¸c thay ®æi thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ c¸c v¨n b¶n thÈm ®Þnh, phª duyÖt cña cÊp cã thÈm quyÒn;

7.

C¸c tµi liÖu ®o ®¹c, quan tr¾c lón vµ biÕn d¹ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, toµn bé c«ng tr×nh vµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn trong ph¹m vi lón ¶nh h­ëng trong qu¸ tr×nh x©y dùng;

8.

NhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t­ (nÕu cã);

9.

Lý lÞch thiÕt bÞ l¾p ®Æt trong c«ng tr×nh;

10.

Quy tr×nh vËn hµnh khai th¸c c«ng tr×nh;

11.

V¨n b¶n (biªn b¶n) nghiÖm thu, chÊp thuËn hÖ thèng kü thuËt, c«ng nghÖ ®ñ ®iÒu kiÖn sö dông cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vÒ:

a) ChÊt l­îng s¶n phÈm n­íc sinh ho¹t;

b) Sö dông c¸c chÊt chèng thÊm thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cÊp n­íc;

c) Phßng ch¸y ch÷a ch¸y, næ;

d) Chèng sÐt;

®) An toµn m«i tr­êng;

e) An toµn lao ®éng, an toµn vËn hµnh;

g) Thùc hiÖn GiÊy phÐp x©y dùng (®èi víi tr­êng hîp ph¶i cã giÊy phÐp x©y dùng);

h) ChØ giíi ®Êt x©y dùng;

i) §Êu nèi víi c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng (cÊp ®iÖn, cÊp n­íc, tho¸t n­íc, giao th«ng...);

k) An toµn ®ª ®iÒu (nÕu cã), an toµn giao th«ng (nÕu cã), an toµn ®Ëp hå chøa;     

l) Th«ng tin liªn l¹c (nÕu cã)

m) C¸c v¨n b¶n cã liªn quan (nÕu cã)

12.

Hå s¬ gi¶i quyÕt sù cè c«ng tr×nh (nÕu cã);

13.

B¸o c¸o cña tæ chøc kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ®èi víi nh÷ng bé phËn, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh cã dÊu hiÖu kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng tr­íc khi chñ ®Çu t­ nghiÖm thu (nÕu cã);

14.

GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc hoÆc GiÊy chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng (nÕu cã)

15.

Th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ x©y dùng t¹i ®Þa ph­¬ng vÒ sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng (nÕu cã);

16.

Th«ng b¸o ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña Héi ®ång nghiÖm thu Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng (®èi víi c«ng tr×nh thuéc danh môc kiÓm tra) Biªn b¶n NghiÖm thu x¸c nhËn chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng  (®èi víi c«ng tr×nh thuéc danh môc nghiÖm thu)

 

2. H×nh thøc, quy c¸ch hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh

          a) C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ ph¶i ®­îc lËp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP vµ ph¶i ®­îc chñ ®Çu t­ hoÆc ®¹i diÖn ®­îc uû quyÒn cña chñ ®Çu t­ x¸c nhËn b»ng ch÷ ký vµ ®ãng dÊu ®· phª duyÖt theo h­íng dÉn t¹i Phô lôc 4 vµ phô 5 cña Th«ng t­ nµy.

          b) C¸c b¶n vÏ hoµn c«ng ph¶i ®­îc lËp theo h­íng dÉn t¹i Phô lôc 6 cña Th«ng t­ nµy.

c) Hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh ®­îc b¶o qu¶n trong hép theo khæ A4 hoÆc b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c phï hîp, b×a hép ghi c¸c th«ng tin liªn quan tíi néi dung l­u tr÷ trong hép.

          ThuyÕt minh vµ b¶n vÏ thiÕt kÕ, b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng cã thÓ ®­îc l­u tr÷ d­íi d¹ng b¨ng tõ, ®Üa tõ hoÆc vËt mang tin phï hîp.

          ®) C¸c v¨n b¶n quan träng trong hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh nh­ quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng, quyÕt ®Þnh phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ-kü thuËt (tr­êng hîp chØ ph¶i lËp b¸o c¸o kinh tÕ-kü thuËt), v¨n b¶n kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ, quyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ, biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh ®­a vµo sö dông, biªn b¶n bµn giao c«ng tr×nh ... ®­îc l­u tr÷ b»ng b¶n chÝnh. Tr­êng hîp kh«ng cßn b¶n chÝnh th× ®­îc thay thÕ b»ng b¶n sao hîp ph¸p.

4. Sè l­îng bé hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh do chñ ®Çu t­ vµ c¸c nhµ thÇu tháa thuËn nªu trong hîp ®ång.

 

 

 

 

Các bài khác:
 • TT 03/2009/TT-BXD
 • Nghị định số 39/2010/NĐ-CP
 • Nghị định số 38/2010/NĐ-CP
 • Thế chấp bằng quyền sử dụng đất
 • Thừa kế quyền sử dụng đất
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Các giấy tờ cần thiết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng
 • Thủ tục sau khi hoàn công
 • VÁCH NGĂN NỘI THẤT Cầu thang đẹp VNLandscape IBuild Pacific Elevator Mầm non Họa Mi