Thiết kế nhà dân giá rẻ
Mẫu giấy chứng nhận 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

….ngày…tháng….năm…

 

 

 

 

SỞ ĐỊA CHÍNH TỈNH (THÀNH PHỐ)

CHỨNG NHẬN

 

 

 

(Ghi tên tổ chức, cá nhân thuê lại đất)....................................................................................

Đăng ký thuê tại (bằng số).................................. m2 đất (bằng chữ)…………………….mét vuông đất.

Tại: (Khu công nghiệp, khu chế xuất):....................................................................................

Thuộc xã (phường, thị trấn):..................................................................................................

Huyện (quận, thị xã, thành phố):............................................................................................

Tỉnh (quận, thị xã, thành phố):...............................................................................................

Do...................................................................................................... cho thuê lại.

Gồm các thửa dưới đây

 

Tờ bản đồ số

Lô thửa số

Diện tích (m2)

Mục đích sử dụng

Thời hạn thuê lại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

Số đăng ký thuê lại đất

…………………………..ĐK/DC

                                                                                

                                                                                  ………, ngày…..tháng…….năm……….

                                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ ĐỊA CHÍNH

 

 

Các bài khác:
  • Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở
  • Đơn xin giao đất để làm nhà ở
  • Hợp đồng sửa chữa nhà ở
  • Mẫu giấy cấp phép xây dựng
  • Góp vốn bằng quyền sử dụng đất
  • Tờ khai nộp tiền thuê đất
  • VÁCH NGĂN NỘI THẤT Cầu thang đẹp VNLandscape IBuild Pacific Elevator Mầm non Họa Mi