Thiết kế nhà dân giá rẻ
Tờ khai nộp tiền thuê đấtCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

….ngày….tháng….năm…….

 

TỔNG CỤC THUẾ

Cục thuế:………..

Chi cục thuế:……….

TỜ KHAI

NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC

 

 1. Tên tổ chức thuê đất:................................................................................................
 2. Ngành nghề kinh doanh chính:...................................................................................
 3. Địa chỉ:................................................ Điện thoại:....................................................
 4. Tài khoản số:....................................... Tại ngân hàng:...............................................
 5. Quyết định hoặc hợp đồng thuê đất số….ngày…./…../……..
 6. Thời gian thuê đất……………….(năm, tháng).

      I. Phần tự kê khai tính tiền thuê đất

 1. Đất được thuê

 

Địa chỉ lô đất, Phường, xã, đường phố, số nhà

Diện tích từng lô đất (m2)

Giá thuê đất: đ/m2/năm

Tiền thuê đất một năm (đ)

Ghi chú

Nhóm I

Nhóm II

 

 

1:……..

2:……..

……….

……….

Cộng:

 

 

 

…………

 

 

 

 1. Đăng ký nộp tiền thuê đất hàng năm (năm…..)

 

-         Nộp tiền kỳ thứ nhất, ngày….tháng….năm….số tiền là…..đồng

-         Nộp tiền kỳ thứ hai, ngày….tháng….năm…..số tiền là….. đồng

Xin cam đoan bản tự khai trên đây là hoàn toàn đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật v ề sự khai báo trên.

 

 

 

 

…..ngày….tháng….năm

Đại diện cho tổ chức thuê đất

                                                                                                    (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

II. Phần kiểm tra tính toán của cơ quan thuế

 

Nội dung

Đơn vị tính

Lô 1

Lô 2

Lô…

Cộng

1.        Diện tích đất thuê

2.        Giá đất

3.        Tỷ lệ nộp tiền thuê

4.        Đơn giá thuê đất

5.        Số tiền thuê đất 1 năm

m2

đ/m2

%

đ/m2/năm

đ

 

 

 

 

 

….ngày….tháng….năm….

 

NGƯỜI KI ỂM TRA T ÍNH TOÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Các bài khác:
 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở
 • Đơn xin giao đất để làm nhà ở
 • Hợp đồng sửa chữa nhà ở
 • Mẫu giấy cấp phép xây dựng
 • Góp vốn bằng quyền sử dụng đất
 • Mẫu giấy chứng nhận
 • VÁCH NGĂN NỘI THẤT Cầu thang đẹp VNLandscape IBuild Pacific Elevator Mầm non Họa Mi