Thiết kế nhà dân giá rẻ
Đơn xin giao đất để làm nhà ởCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

….ngày…tháng….năm…

 

 

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở

(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

 

Kính gửi:        Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn………………………………

                        Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh        

.....................................................................................................

(*).................................................................................................

1.      Người xin giao đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):........................................

.........................................................................................................................................

2.      Số chứng minh nhân dân:.............................................................................................

.........................................................................................................................................

3.      Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................

4.      Địa chỉ liên hệ:.............................................................................................................

................................................................. Điện thoại:.......................................................

5.      Địa điểm khu đất xin giao:............................................................................................

6.      Diện tích (m2):..............................................................................................................      

7.      Mục đích sử dụng:.......................................................................................................

.........................................................................................................................................

8.      Phương thức trả tiền sử dụng:.......................................................................................

9.      Cam kết:

-         Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

-         Trả tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

-         Các cam kết khác (nếu có):.........................................................................................

.........................................................................................................................................

 

 

 

                                                                                            Người xin giao đất         

                                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 
 
 

 

* Trong trường hợp thuộc nội thành, nội thị xã, thì ghi tên UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

Các bài khác:
  • Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở
  • Hợp đồng sửa chữa nhà ở
  • Mẫu giấy cấp phép xây dựng
  • Góp vốn bằng quyền sử dụng đất
  • Tờ khai nộp tiền thuê đất
  • Mẫu giấy chứng nhận
  • VÁCH NGĂN NỘI THẤT Cầu thang đẹp VNLandscape IBuild Pacific Elevator Mầm non Họa Mi