Thiết kế nhà dân giá rẻ
Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

 ….Ngày…tháng…năm…

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN

SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ở NHÀ CHUNG CƯ

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân Thành phố…………………

 

Tôi tên là (viết bằng chữ in hoa):………………..Năm sinh:...................................................

CMND (hoặc......................................... ) số:…….cấp ngày:………./……../......................

Hộ khẩu thường trú số............................ Đường...................................................................

Phường (xã, thị trấn)............................... Quận (huyện):........................................................

-         Tên vợ (chồng) là:............................. Năm sinh:..............................................................

CMND (hoặc......................................... ) số……..cấp ngày:……../…….../........................

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở:

-         Nhà số:............................................ Đường...................................................................

-         Số nhà cũ (nếu có):........................... Đường...................................................................

Phường (xã,thị trấn):............................... Quận (huyện):........................................................

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

01........................................................................................................................................

02........................................................................................................................................

Ý kiến trình bày thêm (nếu có):

............................................................................................................................................

Tôi cam kết những lời khai trên và các giấy tờ kèm theo là đúng sự thật, và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời tôi xin cam kết thực hiện đúng các qui định về QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ Ở CHUNG TẠI ĐÔ THỊ.

 

 

 

                                                                          Ngày……..tháng…….năm……….

                                                                                           Người đứng đơn ký tên

                                                                                           (nếu là tổ chức thì do thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

                                                                                                                          Họ và tên:

 

 

 

Các bài khác:
  • Đơn xin giao đất để làm nhà ở
  • Hợp đồng sửa chữa nhà ở
  • Mẫu giấy cấp phép xây dựng
  • Góp vốn bằng quyền sử dụng đất
  • Tờ khai nộp tiền thuê đất
  • Mẫu giấy chứng nhận
  • VÁCH NGĂN NỘI THẤT Cầu thang đẹp VNLandscape IBuild Pacific Elevator Mầm non Họa Mi